Política de privacidade

Para os efectos do disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, ALMA MENCÍA SL, con NIF: B27517325, informa ao usuario que é o propietario de ficheiros de datos persoais rexistrados no RGPD (Rexistro Xeral de Protección de Datos) no que se incorporan e procesan os seus datos co fin de proporcionar os servizos solicitados e enviarlle información sobre a nosa empresa que poida ser do seu interese.


ENVIO E GRABACIÓN DE DATOS PERSOAIS

O envío de datos persoais é obrigatorio para contactar e recibir información sobre os servizos prestados por Alma Mencía S.L. Así mesmo, non proporcionar os datos persoais solicitados ou non aceptar esta política de protección de datos implica a imposibilidade de subscribirse, rexistrar ou recibir información sobre os devanditos servizos.

De conformidade co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que os datos persoais obtidos como resultado do envío de datos persoais serán incorporados a un ficheiro propiedade de de Alma Mencía SL con enderezo Carretera a San Mamede, Km 8, Carballedo, 27528, Lugo, tendo implementado todas as medidas de seguridade establecidas no Real decreto 1720/2007.


Precisión e veracidade dos datos facilitados

Os usuarios garanten e responden, en todo caso, á exactitude, validez e autenticidade dos datos persoais facilitados e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de rexistro ou subscrición.

Alma Mencía S.L. Non se fai responsable da veracidade da información que non sexa de elaboración propia e da que se indique outra fonte e, polo tanto, non asume ningunha responsabilidade polos hipotéticos danos que se poidan derivar do uso desa información. Alma Mencía S.L. está exonerada de responsabilidade por calquera dano ou perda que o Usuario poida sufrir como consecuencia de erros, defectos ou omisións, na información facilitada por Alma Mencía S.L. sempre que proceda de fontes distintas de Alma Mencía S.L.


Transferencia de datos a terceiros.

De conformidade co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o usuario acepta a inclusión dos seus datos persoais nun ficheiro propiedade de Alma Mencía SL , e que poidan ser transferidos ás compañías de paquete coas que a citada empresa traballa no momento da contratación e co fin de que dispoñan da información necesaria para entregar o seu pedido.

Así mesmo, informámoslle de que os seus datos poderán ser cedidos a terceiros, cuxo propósito social é o transporte co propósito específico de entregar o seu pedido.

Neste sentido, indicamos que dispón de trinta días para expresar por escrito a súa negativa ao tratamento de datos descrito. Se transcorrido este prazo, non manifestou o seu desacordo no sentido indicado, entenderase que presta o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais nos termos indicados anteriormente. Por outra banda, informámosche de que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose a: Alma Mencía S.L, rúa Tras dos Fornos S / N - 27500 - Chantada - Lugo; ou enviando unha mensaxe ao enderezo de correo electrónico info@avinotecachantada.es


Exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.

Pode dirixir as súas comunicacións e exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través de correo postal en: Alma Mencía SL, rúa Tras dos Fornos S / N - 27500 - Chantada - Lugo, ou por correo electrónico: info@avinotecachantada.es xunto con xustificante válido en dereito, como fotocopia do DNI e indicando no tema "PROTECCIÓN DE DATOS".


Aceptación e consentimento.

O Usuario declara ser informado das condicións sobre a protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento das mesmas por Alma Mencía S.L, do xeito e dos fins indicados nesta Política de protección de datos de carácter persoal.


CAMBIOS NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Alma Mencía S.L. resérvase o dereito a modificar esta política para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia así como ás prácticas da industria. En tales casos, Alma Mencía S.L. anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable anticipación da súa implementación.